Preventiebeleid

Januari 2022

De VOG is niet het wondermiddel om grensoverschrijdend gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, en daardoor bij justitie bekend zijn, niet bij Scouting aan de slag kunnen. 

in dit preventiebeleid worden een aantal zaken wat uitgebreid beschreven.

  • Gedragscode
  • Aannamebeleid Jan van Hoof van Vrijwilligers
  • VOG uitleg
  • De vertrouwenscontactpersoon

Gedragscode

De gedragscode zijn de afspraken over hoe wij met jeugdleden omgaan en wat een gepaste afstand daarin is. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers. Scouting Jan van Hoof gebruikt dit hulpmiddel om goed te kunnen omgaan met onze leden.

klik hier om de code te lezen op de website van scouting Nederland.

Aannamebeleid Vrijwilligers

Ieder persoon die zich meldt om een vrijwilliger (staf) te worden bij scouting Jan van Hoof is welkom!

Hoe wordt je dan vrijwilliger bij Scouting Jan van Hoof ?

De vrijwilliger (staf) kan zich aanmelden via de website, bestuur, via de mail, via de teamleiders, via de staf of gewoon via via.

Er wordt áltijd melding gedaan naar het bestuur, omdat bestuur verantwoordelijk is voor het aannamebeleid.

Afspraak

Er wordt een afspraak gemaakt met de voorzitter, de kandidaat vrijwilliger (staf) en teamleider waar de vrijwilliger (staf) zich voor wil inzetten. Er volgt een kennismakinggesprek. Voor het kennismakingsgesprek krijgt de vrijwilliger een intakeformulier. Dit formulier vormt samen met de gedragscode het gesprek. Zie bijlage intakeformulier.

Afhankelijk van kennis en ervaring wordt met de teamleider bekeken of er aanvullende cursussen beschikbaar zijn om gekwalificeerd te staf te worden.

Afspraken over aantal draaidagen en taken worden persoonlijk met de teamleider en nieuw staflid besproken en vastgelegd.

Door de aangestelde persoon wordt z.s.m. de VOG aangevraagd worden via de website: gratisvog.nl

VOG Uitleg

Scouting Nederland heeft het aanvragen van een VOG voor alle vrijwilligers verplicht gesteld. Als bestuur Jan van Hoof Nijmegen verplichten wij dat dus ook voor onze vrijwilligers. In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland is opgenomen dat een VOG overlegd moet worden voordat kaderleden een functie kunnen uitoefenen. Voor onze groep geldt dus dat iemand een VOG moet kunnen overleggen voordat iemand een functie kan uitoefenen. Deze VOG zal ook door het bestuur aangevraagd moeten worden.

Een VOG voor vrijwilligers binnen Scouting is gratis. In het huishoudelijk reglement is de VOG verplichting opgenomen voor alle vrijwilligers, ongeacht of ze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. Dus bij Scouting Jan van Hoof Nijmegen  geldt dit dus voor bestuursleden, organisatoren, leiding en andere vrijwilligers een VOG moet worden aangevraagd. 

Waarvoor wordt een VOG aangevraagd?

Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op naam van de aanvrager staan. Als sprake is van strafbare gedragingen, beoordeelt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of die relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zo zijn voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Bij de aanvraag wordt daarom aangegeven voor welke functie deze wordt aangevraagd en op welke aspecten moet worden getoetst.  

Twee functieaspecten vindt Scouting Nederland voor alle vrijwilligers belangrijk. Dit betreft Informatie en Personen. Daarnaast zijn er twee aspecten die, afhankelijk van de functie van toepassing kunnen zijn: Geld en Aansturen organisatie. Het eerste zal met name spelen bij penningmeesters en budgetbewakers van organisatieonderdelen en het tweede bij bestuursleden en verantwoordelijken voor organisatieonderdelen. Organisatieonderdelen kunnen bijvoorbeeld speltakken of onderliggende teams van organisaties zijn. 

Bezit de vrijwilliger al een VOG voor een andere functie binnen Scouting? 

In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland is opgenomen dat bij overstap naar een ander organisatieonderdeel opnieuw een VOG aangevraagd moet worden. Iedere groepsfunctie zal dus voor de vrijwilliger die daar voor het eerst actief wordt, een VOG aan moeten worden aangevraagd.  

Aanvragen van een VOG

Een VOG voor vrijwilligers zal digitaal aangevraagd worden. Het digitaal aanvragen heeft veel voordelen, zowel voor de vrijwilliger als voor de organisatie. De organisatie hoeft geen papieren formulier meer aan de vrijwilliger te overhandigen en de vrijwilliger hoeft niet meer zelf naar het gemeentehuis te gaan om een formulier af te geven. Voor alle partijen is het een besparing van tijd en kosten. Hierdoor is de VOG gratis. 

Hoe wordt een VOG digitaal aangevraagd?

Het bestuur zal de individuele aanvraag starten. Een deel van de aanvraag moet het bestuur invullen en een deel wordt ingevuld door de persoon voor wie de VOG van belang is. De potentiële vrijwilliger moet beschikken over een e-mailadres, een DigiD en dient in een gemeente als ingezetene te staan ingeschreven in Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De potentiële vrijwilliger moet zijn naam, geboortedatum en e-mailadres beschikbaar stellen aan de organisatie. 

Op het digitale aanvraagformulier zal het bestuur het risicoprofiel en de functieaspecten waarop gescreend moet worden invullen. 

Nadat het bestuur haar deel van de aanvraag heeft afgerond, ontvangt de vrijwilliger een mail van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met een link naar een pagina waar het digitale aanvraagformulier klaarstaat. De vrijwilliger kan het formulier bereiken met de DigID gebruikersnaam en -wachtwoord (www.digid.nl).  

De aanvraag wordt na bevestiging door COVOG in behandeling genomen. De vrijwilliger krijgt de VOG thuisgestuurd of ontvangt bericht dat er geen VOG afgegeven kan worden. Dit gaat meestal vrij snel en binnen een week kan een aanvraag afgerond zijn.  

De vrijwilliger zal er voor moeten zorgen dat deze VOG vervolgens bij het bestuur wordt aangeleverd.  

Mocht de VOG niet aangeleverd worden binnen een maand na de aanvraag, dan zal het bestuur contact zoeken met de potentiële vrijwilliger. Dit om te achterhalen of de VOG niet verstrekt is aan de vrijwilliger door justitie, of dat de VOG wel aangevraagd maar niet naar het bestuur opgestuurd is, of dat de VOG-aanvraag niet is ingediend door de vrijwilliger. Er zal dan nogmaals het belang van de VOG uitgelegd worden. Dit zal dan ook worden teruggekoppeld aan het team waar de vrijwilliger aan de slag zou gaan! 

Mocht de VOG niet verstrekt zijn door het ministerie, dan zal de vrijwilliger uitgeschreven worden uit SOL en kan deze vrijwilliger zich niet inzetten voor Scouting. Dit wordt dan ook aan het team verteld.  

Mocht blijken dat de aanvraag niet afgerond is, dan zal een nieuwe VOG aanvraag gedaan worden.  

Blijft de aanlevering dan nogmaals uit, dan zal de vrijwilliger uitgeschreven worden en kan deze vrijwilliger zich niet meer inzetten voor SVN. Dit zal dan ook worden teruggekoppeld aan het team waar de vrijwilliger aan de slag zou gaan! 

Je krijgt dus slechts één herkansing bij het niet aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag! 

Hoe wordt een VOG geregistreerd?

In Scouts Online zal worden geregistreerd welke VOG is afgegeven voor een vrijwilliger. Zodra de VOG door de overheid aan de desbetreffende persoon is toegestuurd, moet deze persoon de (originele!) VOG aan het bestuur van het organisatieonderdeel geven. De secretaris of gegevensbeheerder registreert in Scouts Online vervolgens de juiste VOG. 

De privacywetgeving en het bewaren van de VOG

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verlangt dat het bestuur de originele VOG inziet en controleert op enkele echtheidskenmerken. Dit gebeurt door de voorzitter.

Als bestuur kiezen wij er ook voor om deze VOG niet zelf op te slaan, deze verantwoordelijkheid leggen wij neer bij de vrijwilliger.

Klik hier voor het meest recente infoblad over het VOG van Scouting Nederland

Vertrouwenscontactpersoon

Dit is een persoon van buiten het bestuur maar wel betrokken bij scouting Jan van Hoof.

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht als jeugdlid/ staf als je vragen hebt over ongewenst gedrag, of als slachtoffer van ongewenst gedrag. De vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat er aandacht blijft voor ongewenst gedrag. Dit doet de vertrouwenscontactpersoon door dit 2x per jaar te agenderen op de bestuursraad.

Op dit moment maken wij gebruik van de vertrouwenscontactpersoon van de regio ZON.

Klik hier om naar de gegevens te gaan.